Agilent מפרסמת נוהלי בדיקה רשמיים התואמים לתקן SATA Revision 3.0

Agilent Technologies הכריזה על פרסום נוהלי הבדיקה עבור השכבה הפיזית ושכבת הפרוטוקולים בהתקנים,  בכפוף לתקן SATA Revision 3.0. התקני ה-SATA מחברים בין המערכת המארחת לבין ציוד היקפי כגון כוננים קשיחים, כונני “מצב מוצק”, כוננים אופטיים והתקנים שליפים של מדיה מגנטית. התקן החדש מגדיר מהירות העברה מרבית של 6.0 Gb/s, הגבוהה פי שתיים מן המהירות שאפיינה טכנולוגיות מדור קודם. מהירויות ההעברה הגבוהות מאפשרות אחסון המתאפיין בביצועים גבוהים יותר עבור יישומים כגון כונני מצב מוצק ואחסון עסקי ארגוני. ההתקנים הפועלים במהירויות גבוהות אלה מציבים אתגרי מדידה חדשים, אשר מצריכים עשיית שימוש בכלים ובנהלים חדשים לצורך אימות נאות וניתוח שוליים. נהלי הבדיקה החדשים מכסים את מפרטי המשדרים, המקלטים, הפסדי ההחזרים והפרוטוקולים.

 

תגובות סגורות