Optec- פריסמת הפרדה – נתונים טכניים

לקבלת איכות תמונה וקלות בשימוש מרביות, על פריסמות ההפרדה להיות בעלות מאפיינים פשוטים אחדים:
•על כל התמונות במוצא להיות מכוונות באותו כיוון כמו תמונת המבוא
•לכל הערוצים צריך להיות אותו אורך של נתיב אופטי
•העברת הפריסמה צריכה לטפל בכל הקיטובים בצורה אחידה
•כל הציפויים צריכים להיות מוגנים בפני הסביבה
•יש להשאיר מקום נרחב עבור התקנת מסננים וחיישנים

כדי למלא אחר דרישות אלה, Optec מתכננת ובונה פריסמות בהתאם לטכניקות שפותחו על-ידי DeLang ואחרים ב-Philips Research בשנות ה-1960 המוקדמות לשימוש במצלמות טלוויזיה המבוססות על טכניקות גיאומטריות הידועות משנות ה-1800 המאוחרות.
“פריסמת Philips” RGB  בסיסית מורכבת משלושה מקטעי פריסמה בעלי זוויות המתוכננות היטב כדי למזער את הקיטוב של האור הפוגע וליצור החזרות כפולות כך שכל תמונות המוצא יהיו בעלות אותו כיוון כמו המבוא. האיור המוצג לעיל איננו בקנה מידה.
בפריסמת RGB, אור מעדשה חודר מלמטה דרך משטח ניצב על הציר האופטי של העדשה, ולעתים קרובות הוא עובר קודם דרך מסנן מגביל-פס. האור פוגע לאחר מכן במסנן מעביר-ארוכים המעביר את האור האדום והירוק דרכו אך מחזיר את הכחול.
מסנן זה צריך להיות מגובה על-ידי חריץ-אוויר, לרוב ברוחב של רק 10 מיקרון, בעל קצה אטום כדי ליצור החזרה פנימית מלאה במקטע הבא. האור הכחול מוחזר בשנית ויוצא בניצב לפאה הכחולה שם הוא יכול לשנות צורה על-ידי מסנן חיצוני לפני שהוא פוגע בחיישן.
לפרטים נוספים:
יניב אלדורוטי
כ.ב.י להט טכנולוגיות בע”מ
097646209 sales@lahat.co.il

תגובות סגורות