אודיוקודס מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2016

אודיוקודס (נאסד”ק: AUDC), ספקית מובילה של פתרונות תקשורת קולית המאפשרים לעסקים ולספקי שירותים לעבור לרשתות IP מלאות, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי אשר הסתיים ב-30 בספטמבר 2016.

ההכנסות ברבעון השלישי של 2016 הסתכמו ב-37.2 מיליון דולר, בהשוואה ל- 35.9 מיליון דולר ברבעון השני של 2016 ו-34.2 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2015.

הרווח הנקי הסתכם ברבעון השלישי של 2016 ב-971 אלף דולר, או 3 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה לרווח נקי של 721 אלף דולר, או 2 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השני של 2016 ובהשוואה להפסד נקי של 130 אלף דולר או 0 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השלישי של 2015.

הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ברבעון השלישי ב-2.9 מיליון דולר, או 8 סנט למניה בדילול מלא בהשוואה לרווח נקי של 2.4 מיליון דולר, או 6 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השני של 2016, ו-1.7 מיליון דולר או 4 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השלישי של 2015.

הרווח  (הפסד) הנקי על בסיס Non-GAAP אינו כולל: הוצאות הקשורות למתן אופציות; הפחתת נכסים בלתי מוחשיים; הוצאות הקשורות לתשלומים בגין רכישת Active Communications Europe; והוצאות או הכנסות מס שלא במזומן בגין עדכון מיסים נדחים. התאמה בין הרווח (ההפסד) הנקי GAAP ו-Non-GAAP מופיעה בטבלאות דוח רווח והפסד המצורפות להודעה לעיתונות זו.

החברה ייצרה ברבעון השלישי תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת של 3.4 מיליון דולר. נכון ל-30 בספטמבר 2016 היו בידי החברה מזומנים ושווי המזומנים, פיקדונות בנקאיים ובטוחות סחירות בהיקף של 65.1 מיליון דולר, בהשוואה ל- 75.3 מיליון דולר נכון ל-30 בספטמבר 2015. הקיטון בהיקף המזומנים ושווי המזומנים, הפיקדונות הבנקאיים והבטוחות הסחירות, נבע בעיקר משימוש במזומן להמשך רכישת מניותיה הרגילות של החברה במסגרת תכנית רכישת המניות שלה.

“אנו שמחים לדווח על תוצאות כספיות טובות ברבעון השלישי של שנת 2016”, אמר שבתאי אדלרסברג, נשיא ומנכ”ל אודיוקודס. “התוצאות הטובות ברבעון ממחישות את השפעתן החיובית של היוזמות האסטרטגיות וההשקעה שלנו בתחום ה-UC-SIP. ההכנסות מעסקי ה-UC-SIP גדלו בלמעלה מ-20% בהשוואה לרבעון המקביל בשנה שעברה, זאת בהתאם ליעד הצמיחה שהצבנו של 15%-20% בשנה. הצמיחה המתמשכת הצפויה בתחום התקשורת האחודה, ה-UCaaS ועסקי שירותי ה-SIP והמגמה הגלובלית הגדלה של ספקי שירותים העוברים משירותי קול לשירותיALL-IP , יאפשרו את המשך הצמיחה בשנים הבאות. אנו ממשיכים להתמקד בשותפים האסטרטגיים שביססנו ולשתף פעולה עם מובילי שוק בתחומינו וכן לזכות בהזדמנויות עסקיות ובפרויקטים חדשים. בנוסף, המשכנו בתכנית הרכישה העצמית של מניות החברה ברבעון השלישי על מנת להשיא ערך לבעלי המניות בהיותנו חשים ביטחון רב באיתנותם של ההזדמנויות העסקיות העתידיות שלנו” סיכם מר אדלרסברג.

 

 

 

 

תכנית רכישה עצמית של מניות

במהלך הרבעון אשר הסתיים ב-30 בספטמבר 2016, רכשה אודיוקודס3,372,000  ממניותיה הרגילות במסגרת תכניתה לרכישה עצמית של מניות בהיקף כספי של כ-15 מיליון דולר. נכון ליום 30 בספטמבר 2016 ומאז תחילת תכנית הרכישה העצמית באוגוסט 2014, רכשה אודיוקודס סך של 10.7 מיליון מניות בסכום כולל של כ-46.5  מיליון דולר.

ב-20 ביולי 2016, השלימה אודיוקודס הצעת רכש ל-3 מיליון ממניותיה הרגילות, המספר המקסימלי של מניות שהוקצה להצעה, במחיר של 4.35 דולר למניה. 3 מיליון המניות נרכשו במסגרת הצעת הרכש והינן חלק מסך 3,372,000 המניות הרגילות שנרכשו במהלך הרבעון השלישי של שנה זו.

באוקטובר 2016, קיבלה אודיוקודס אישור בית המשפט בישראל לרכישת סכום מצטבר נוסף של עד 15 מיליון דולר ממניותיה הרגילות במסגרת תכניתה לרכישה עצמית של מניות. אישור בית המשפט הנוכחי יפקע ב-25 באפריל 2017.

דגשים לתוצאות הרבעון השלישי:

  • ההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו ב-37.2 מיליון דולר, גידול של 3.7% בהשוואה לרבעון הקודם וגידול של 8.7% בהשוואה לרבעון השלישי של 2015
  • ההכנסות מעסקי ה- UC-SIP צמחו ביותר מ-20% בהשוואה לרבעון השלישי של 2015
  • ההכנסות משירותים הסתכמו ב-3 מיליון דולר, גידול של 17.4% בהשוואה לרבעון השלישי של 2015
  • שיא בשיעור הרווח הגולמי הרבעוני על בסיס GAAP – 61.0% בהשוואה ל- 59.2% ברבעון השלישי של 2015
  • שיא גם בשיעור הרווח הגולמי הרבעוני על בסיס non-GAAP – 61.7% בהשוואה ל- 60.0% ברבעון השלישי של 2015
  • הרווח הנקי על בסיס GAAP הסתכם ב-971 אלף דולר, או 3 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה להפסד נקי של 130 אלף דולר, או 0 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השלישי של 2015
  • הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ברבעון ב-2.9 מיליון דולר, או 8 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה לרווח נקי של 1.7 מיליון דולר, או 4 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השלישי של 2015
  • החברה ייצרה ברבעון השלישי תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת של 3.4 מיליון דולר
  • אודיוקודס רכשה במהלך הרבעון 3,372,000 ממניותיה הרגילות בשווי מצטבר של 15 מיליון דולר

בתמונה: שבתאי אדלרסברג – צילום תמר מצפי

תגובות סגורות