חדשות היום

תקנון הגרלות | ניו-טק 2017

מבצע “הגרלת מכונית” | ניו – טק מגזינים גרופ בע”מ

תקנון המבצע ההגרלות

1.              הגדרות

1.1                     “התקנון” – תקנון זה.

1.2                     “המבצע” – מבצע הגרלה נושא פרס, בשם “הגרלת מכונית”, במסגרת מבצע שיווק, הנערך בהתאם ובכפוף להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל”ז -1977 (להלן: “ההיתר הכללי”) ולהוראות התקנון.

1.3                     “עורכת ההגרלה” – ניו-טק מגזינים גרופ בע”מ, ח.פ. 51-4176502, מרח’ זרחין 10 רעננה,טל’: 09-7882288, פקס: 09-7428299

1.4                     “המפקח על המבצע” –  עו”ד אילון מגיד ו/או מי ממשרדו מרח’ ז’בוטינסקי 5, רמת גן, 52520.

1.5                     “משתתף” – אדם בגיר שהוא תושב ואזרח ישראל, אשר עמד בתנאים המפורטים בתקנון בכלל ובפרט בהוראות סעיפים 3-4 להלן, והמבקש להשתתף בהגרלה ופועל לשם כך בדרכים המפורטות בתקנון.

1.6                     “הפרסים” –

1.6.1 –      מכונית סיטרואן חדשה מדגם C1 מקבוצת יוניברסל מוטורס ישראל בע”מ למרות האמור לעיל, לעורכת ההגרלה שמורה הזכות להחליף את דגם המכונית בכל רכב אחר שווה ערך לפי שיקול דעתה הבלעדי, במידה ומסיבה כלשהי לא תוכל לספק את הפרס.

1.7                     “בני משפחה” – בן זוג, הורים, ילדים, אחיות ואחים.

2.              פרשנות

2.1                בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע בכל אמצעי שהוא, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.

2.2                כותרות הסעיפים הינן לנוחות ההתמצאות בלבד ולא תהא להן משמעות לעניין פרשנות התקנון.

תקופת המבצע ומועד ההגרלה

2.3                המבצע יחול מיום 23.5.17 ועד ליום 24.5.17 בשעה 14:00 (להלן: “תקופת המבצע”).

2.4                עם סיום תקופת המבצע תערך הגרלה, שתתקיים ביום 24.5.17 בשעה 14:00 או בסמוך לכך (להלן:”ההגרלה”). עורכת ההגרלה רשאית לשנות את מועד עריכת ההגרלה על פי שיקול דעתה.

לא תיערכנה הגרלות נוספות.

3.              תנאי השתתפות במבצע ובהגרלה

3.1                המבצע מיועד למשתתפים אשר עמדו בתנאים המצטברים הבאים:

3.1.1                  משתתפים אשר נרשמו מראש ל”תערוכה הבינלאומית לענף ההיי-טק והאלקטרוניקה” שתיערך בגני התערוכה בת”א (להלן: “התערוכה”), בתקופת המבצע.

3.1.2                  משתתפים שהנם מועסקים בחברה שהגדרת תחומה הנו ענף האלקטרוניקה ו/או היי-טק ו/או מחשבים ו/או ייעוץ או מכירות לאחד מהענפים הנ”ל או סטודנטים במוסד מוכר להשכלה גבוהה באחת מהפקולטות הבאת: הנדסה, אלקטרוניקה, מחשבים ופיזיקה.

3.1.3                  משתתפים אשר נכחו באחד משני ימי התערוכה בתקופת המבצע, ואשר שמו הוצא מתיבת ההגרלה אשר תוצב בתערוכה בתקופת המבצע.

3.2                לא ישתתפו בהגרלה: עורכת ההגרלה, המפקח, מנהליהם, שותפיהם, עובדים ובני משפחתם של כל הנ”ל וכן מי שזכה בהגרלות שערכה עורכת ההגרלות בעבר.

3.3                ההשתתפות בהגרלה כפופה לעמידה בתנאים המפורטים בהיתר הכללי ובתקנון.

3.4                על אף כל האמור בתקנון זה, לא יוכל זוכה בפרס מסויים או מועמד לזכייה לפרס מסויים לזכות בפרס נוסף.

4.              השתתפות בהגרלה

4.1                על מנת להשתתף בהגרלה, על כל משתתף לבצע את הפעולות הבאות:

4.1.1                  על המשתתף להירשם מראש לתערוכה באמצעות טופס ההרשמה המצוי באתר האינטרנט של החברה שכתובתו: www.new-techevents.com (להלן: “טופס ההרשמה”) ולקבל אישור השתתפות. משתתף אשר לא ימלא את מלוא הפרטים הנדרשים בטופס ההרשמה, לא יורשה להשתתף בהגרלה.

4.1.2                  על המשתתף לבקר בתערוכה באחד משני ימי תקופת המבצע.

4.1.3                  המשתתף יקבל בכניסה לתערוכה כרטיס הגרלה (להלן: “כרטיס ההגרלה”), אשר יחולק עם תג מבקר בעמדת הרישום בכניסה לתערוכה, בהתאם לפרטים אותם מילא המשתתף בטופס הרישום.

4.1.4                  על המשתתף לשלשל לתיבת ההגרלה אשר תוצב בתערוכה בתקופת המבצע את הצד המסומן של כרטיס ההגרלה ולשמור את ספח כרטיס ההגרלה לצורך הוכחת הזכייה.

4.2                לצורך הוכחת הזכייה: מועמד לזכייה ו/או זוכה שלא תהיה בידיו ספח כרטיס ההגרלה, לא יהיה זכאי לקבלת הפרס.

4.3                השתתפות בהגרלה מהווה, בין היתר, הצהרה של כל משתתף לפיה הוא מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה במלואן.

4.4                ההשתתפות במבצע הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף ואין בהשתתפותו כדי ליצור חבות כלשהי של עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה ו/או מי במקומה כלפי המשתתף. עורכת ההגרלה לא תישא באחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, שייגרמו למי מן המשתתפים הקשורים במישרין או בעקיפין למבצע ו/או להגרלה ו/או לפרס, ניהולם, תוצאותיהם על כל הכרוך והנובע מכך.

4.5                המשתתף יהיה מנוע מלטעון כלפי עורכת ההגרלה כל טענה ו/או ודרישה ו/או תלונה לגבי נזק שנגרם לו עקב טעות, תקלה, איחור או כשל בהשתתפות במבצע.

5.              ההגרלות ומועד פרסום תוצאותיהן

5.1                ההגרלות ייערכו ביום 24/5/17 בעמדת ההגרלה בשטח התערוכה ובמסגרתה יבחר זוכה אחד בלבד, בפיקוחו של המפקח ולא ניתן לערער על תוצאות ההגרלות.

5.2                ההגרלות יכללו את המשתתפים, אשר עמדו בתנאים המפורטים בסעיפים 3-4 לעיל, (להלן: “משתתפי ההגרלה”).

5.3                המשתתף, אשר כרטיס ההגרלה שלו יוצא מתיבת ההגרלה (להלן: “המועמד לזכייה”), יהיה זכאי לפרס כהגדרתו בתקנון זה, וזאת בכפוף לעמידתו בתנאים המפורטים להלן. לאחר קיום ההגרלות האמורות ובחירת המועמד לזכייה, יוצאו מתיבת ההגרלה כרטיסי הגרלה של שלושה משתתפים נוספים שיהוו מועמדים נוספים לזכייה, אשר יבואו במקום הזוכה במידה והזוכה לא יאותר ו/או במידה וזכייתו תבוטל בהתאם להוראות תקנון זה ואשר ישמשו מועמדים חלופיים לזכייה בהתאם לסדר בחירתם (להלן: “מועמדים חלופיים”). אותר הזוכה ולא בוטלה זכייתו, לא יהיו המועמדים החלופיים זכאים לכל פרס שהוא.

5.4                פרסום תוצאות ההגרלה ושם המועמד לזכייה יפורסמו בהתאם להוראות ההיתר הכללי.

כל משתתף נותן בעצם השתתפותו בהגרלה את רשותו לפרסום שמו, ולא תעמוד לו כנגד פרסום כאמור כל טענה.

5.5                בנוסף לפרסום תוצאות ההגרלות, בהתאם לקבוע בסעיף 5.4 לעיל, עורכת ההגרלה תשלח הודעה בדבר הזכייה למועמד לזכייה לכתובת, שנמסרה על ידו בטופס ההרשמה, באמצעות דואר רשום, ויראו את ההודעה כנמסרת בחלוף 3 ימים ממועד משלוחה כאמור.

5.6                איתורו של המועמד לזכייה יעשה בשקידה סבירה וראויה ויימשך לא יותר מ – 14 ימים.

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת ההגרלה, יכול שיבוצעו פעולות כדלקמן:

5.6.1                  עורכת ההגרלה תנסה ליצור קשר טלפוני עם המועמד לזכייה. ייעשו ארבעה ניסיונות ליצור קשר עם כל מועמד לזכייה במרווחי זמן שלא יפחתו משש שעות. הניסיונות ייעשו בשעות העסקים הרגילות של עורכת ההגרלה.

5.6.2                  עורכת ההגרלה תשלח מסרון (SMS) לטלפון הנייד שיימסר על ידי הזוכה בטופס ההרשמה.

ביצוע הפעולות המפורטות בסעיף 5.6 לעיל, נתונות לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת ההגרלה ואי ביצוען ו/או אי קבלת הודעה בכתב ו/או בטלפון, לא תהווה עילה להעלאת טענה ו/או דרישה כלשהי כנגד עורכת ההגרלה ויראו בפרסום תוצאות ההגרלות בהתאם לקבוע בסעיפים 5.5 ו – 5.5 לעיל, הודעה מספקת.

זוכה אשר לא אותר בתוך פרק הזמן הנקוב לעיל ו/או אשר המפקח החליט על ביטול זכייתו, לא יהיה זכאי לקבל את הפרס וזכייתו תבוטל. במקרה כאמור, יוכרז המועמד החלופי שנבחר ראשון ועורכת ההגרלה תפעל לאיתורו כאמור לעיל.

6.              חלוקת פרסים והזכות לקבלתם

6.1                מועמד לזכייה יהיה זכאי לקבל את הפרס במשרדי עורכת ההגרלה, או במשרדי החברות או היבואן או בכל מקום אחר אליו יופנה, במועד שיקבע, בכפוף לאמור בסעיף 6.2 להלן. מועמד לזכייה שלא דרש את מימוש זכייתו תוך המועד האמור, יראוהו כמי שויתר על זכייתו והוא ייפסל ויאבד את זכותו לקבלת פרס.

6.2                התנאים המצטברים למתן הפרס הינם:

6.2.1                  מועמד לזכייה שיציג תעודת זהות או דרכון או רישיון נהיגה (עם תמונה) (להלן: “תעודה מזהה”) המעידים על זהותו.

6.2.2                  הוכחה נוספת על עמידתו בתנאים המפורטים בסעיף ‎3.1 לעיל (להלן: “הוכחה נוספת”), (כגון: תעודת סטודנט הנושאת את שם הפקולטה, הוכחה להיותו עובד באחת מחברות ההיי-טק בהתאם לתקנון).

בטרם קבלת הפרס או הפרסים, יעביר המועמד לזכייה לידי עורכת ההגרלה העתק מן התעודה המזהה וכן העתק מן ההוכחה הנוספת באמצעות דואר או פקסימיליה (לפי בחירתו של המועמד לזכייה) והפרס יימסר לידיו תוך 45 יום או במועד שתספק יבואנית הרכב, מיום העברת הפרטים האמורים כמפורט בסעיף 6.2 לעיל, המאוחר מבין השניים.

6.3                הפרס יימסר לידי המועמד לזכייה באופן אישי בלבד, בכפוף להצגת הפרטים הנדרשים בסע’ 6.2 לעיל.

6.4                על המועמד לזכייה להציג אישור תשלום ביטוח חובה לרכב ואגרת רישוי שתחול על הזוכה ותשלום על ידו. במידה ויחולו מיסים נוספים על הזכייה, יישא בהם הזוכה.

6.5                כמו כן, מותנית קבלת הפרס בחתימה על מסמך המאשר את קבלת הפרס והמתיר לעורכת ההגרלה לפרסם את שמו המלא של הזוכה, והמצהיר, כי הזוכה אינו נמנה על אלה שהשתתפותם במבצע אסורה בהתאם לדין ו/או לתקנון.

6.6                עורכת ההגרלה תהיה רשאית לא למסור את הפרס לידי מי שהשתתפותו במבצע נעשתה תוך מעשה עבירה ו/או שלא כדין ו/או תוך הפרת הוראות התקנון, מכל סיבה שהיא.

6.7                אין אפשרות להמיר את הפרס בשווה ערך אחר.

6.8                בכפוף לאמור בסעיף 6.4 ולמעט לצורך יצירת קשר עם המועמדים לזכייה וקיום הוראות תקנון זה, עורכת המבצע ו/או מי מטעמה, לא תעשה כל שימוש בפרטיהם האישיים של המשתתפים בהגרלה.

7.              המפקח

7.1                המפקח ידאג לקיום כללי המבצע בהתאם לתקנון.

7.2                המפקח יכריע בכל מחלוקת שבין משתתף ו/או מועמד לזכייה לבין עורכת ההגרלה, ובין המשתתפים ו/או המועמדים לזכייה לבין עצמם ו/או בקשר לכל טענה של זכייה או של טוען לזכייה. כן יהיה המפקח מוסמך לפסוק בכל הקשור לכשירותם של המשתתפים במבצע, לפסילת המשתתפים וכן במקרה של אי הבנה ו/און פרשנות הוראות התקנון.

הכרעתו של המפקח בכל עניין שבתחום אחריותו היא סופית ואינה ניתנת לערעור.

7.3                למפקח שיקול הדעת הבלעדי לאפשר את אופן זיהוי הזוכה בדרך שונה מזו הקבועה בתקנון ו/או הוכחה נוספת לעמידתו בתנאי ההשתתפות בהגרלה בהתאם לתקנון.

8.              שונות

8.1                תקנון זה מנוסח, משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר. השתתפות בהגרלה, בהתאם להוראות תקנון זה, מיועדת לגברים ולנשים כאחד.

8.2                בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל על עצמו את הוראותיו לכל דבר ועניין.

8.3                עורכת ההגרלה אינה אחראית לטיב ו/או לאיכות הפרס ו/או השירות הקשורים לפרס והאחריות הבלעדית בכל הקשור לאמור הנה של היצרן ו/או היבואן של הפרס, חברת UMI שכתובתה רחוב מנחם בגין 76, תל אביב.

8.4                עורכת ההגרלה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, תהיה רשאית לשנות את אורכו של המבצע ו/או את הפרסים ו/או כללי המבצע ו/או מועד ההגרלות ו/או הוראות תקנון זה בכל דבר ועניין וזאת עקב אילוצים שאינם תלויים בעורכת ההגרלה ו/או מכל סיבה אחרת. כן תהיה רשאית עורכת ההגרלה לבטל המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. כל שינוי ו/או ביטול של התקנון יפורסם בהודעה מראש, כהגדרתו לעיל. למשתתפים לא תהיה כל טענה בדבר סיום המבצע ו/או שינוי תנאי המבצע כאמור בסעיף זה.

8.5                כל משתתף מצהיר ומאשר, כי כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר מקורם באירוע שאינו בשליטתה של עורכת ההגרלה לא ייחשבו כהפרה של הוראות התקנון ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

8.6                חבות במס כלשהו, אם וככל שתהיה, תחול על הזוכה בפרס.

8.7                ניתן לעיין בתקנון זה במשרדי עורכת ההגרלה וכן במשרדי המפקח בשעות הפעילות הרגילות, ובתאום מראש.

8.8                עורכת ההגרלה מאחלת לכל המשתתפים  ב ה צ ל ח ה !!!

 

תגובות סגורות