חדשות היום

סומוטו מדווחת על זינוק של 81% ברווח התפעולי לרבעון הראשון 2019 עם דיבידנד של 3.3 מיליון דולר

אסף יצחיאק, מנכ”ל וסמנכ”ל הכספים של סומוטו: “ברבעון הראשון הצגנו תוצאות טובות התואמות את תחזיות החברה עם שיפור בשיעור ה- EBITDA. תחום הפצת האפליקציות מהווה עוגן מרכזי לחברה וממשיך לצמוח ולהציג רווחיות גבוהה יותר בהשוואה לתקופה מקבילה בעוד שבתחום הוידאו אנו רואים ירידה בהכנסות בהשוואה לרבעון הרביעי 2018, ומעבר להפסד ברבעון הראשון. אנו מבצעים התאמות ופועלים להחזיר את תחום הוידאו לרווחיות, בין השאר באמצעות השקעה במו”פ, מתן ערך טוב יותר למפרסמים, אופטימיזציה והחזר גבוה יותר בקניית מדיה. נזילותה הגבוהה של החברה והתזרים החיובי השוטף מאפשרים להמשיך בחלוקת דיבידנד של כ- 3.3 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2019 לצד השקעה בטכנולוגיה וחיזוק המיצוב התחרותי שלנו. לאחר סיום הרבעון הראשון של 2019, בחודש אפריל 2019, דירקטוריון החברה החליט לאשר הצעה לרכישת פעילותה העיסקית של החברה, כשכפוף להשלמתה ועמידה מלאה ביעדים, תעמוד תמורתה על עד כ- 50 מיליון דולר”

הכנסות החברה ברבעון הראשון של 2019 הסתכמו בכ- 11.9 מיליון דולר, בהתאם לתחזיות החברה ובדומה לרבעון הראשון של 2018 וקיטון של כ- 19.6% בהשוואה להכנסות של כ- 14.8 מיליון דולר ברבעון הרביעי 2018.

הרווח התפעולי לפני פחת והפחתות (EBITDA) הסתכם ברבעון הראשון של 2019 לסך של כ- 4.0 מיליון דולר, בהתאם לתחזיות החברה הראשוניות וגדל בכ- 81% בהשוואה ל-EBITDA  של כ- 2.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד וקטן בכ- 5% בהשוואה ל-EBITDA  של כ- 4.2 ברבעון הרביעי 2018. שיעור ה- EBITDA מהווה כ- 33.6% מההכנסות ברבעון זה, בהשוואה לשיעורEBITDA  של כ- 18.6% מההכנסות ברבעון המקביל אשתקד ושל כ- 28.4% מההכנסות ברבעון הרביעי לשנת 2018. העלייה כאמור בשולי ה- EBITDA נובעת מהמשך שיפור בתוצאות מגזר הפצת האפליקציות וכן משיפור מתמשך ברווחיות בתחום הפרסום בוידאו ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

פעילות הפצת אפליקציות – ברבעון זה המשיכה מגמת הצמיחה ברווח התפעולי לפני פחת והפחתות (EBITDA) במגזר הפצת האפליקציות באופן שה- EBITDA ברבעון הראשון של שנת 2019 במגזר זה הסתכמה לסך של כ- 4.2 מיליון דולר בהשוואה לסך של כ- 2.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד וסך של כ- 4 מיליון דולר ברבעון הרביעי 2018 המהווים גידול של כ- 45% וכ- 5% ביחס לתקופות האמורות, בהתאמה.

השיפור בתוצאות החברה במגזר זה משתקף גם בשמירה ואף גידול בשיעורי ה- EBITDA שהסתכמו לכ- 48.3% ביחס להכנסות מגזר זה ברבעון הראשון לשנת 2019 בהשוואה לשיעורי EBITDA של כ- 37% ושל כ- 45.5% ברבעון הראשון אשתקד וברבעון הרביעי לשנת 2018, בהתאמה. המשך מגמת צמיחה זו בריווחי החברה הנובעת ממגזר הפצת האפליקציות היא ביטוי ליישום האסטרטגיה שבחרה החברה למגזר זה ובין השאר מקבלת ביטוי בעדכון חלק ממערכות היחסים העסקיות עם לקוחותיה, וכן ביכולת החברה להגדיל את היקף פעילותה ומגוון מוצריה והפתרונות אותם מאפשרת החברה בתחום פעילות זה.

פעילות הפרסום בוידאו – ברבעון זה, בתחום הפרסום בוידאו, החברה רשמה הפסד תפעולי של כ- 213 אלפי דולר לעומת הפסד תפעולי של כ- 728 אלפי דולר ברבעון המקביל אשתקד וכן בהשוואה לרווח תפעולי של כ- 181 אלפי דולר ברבעון הרבעי לשנת 2018. במסגרת פעילות הפרסום בוידיאו, החברה ממשיכה להשקיע ולפתח תחומי פעילות נוספים בתחום זה כגון תחום הפרסום על גבי פלטפורמות אודיו תחום בו החברה מתכננת להרחיב את הקפי השקעתה במהלך 2019.

הוצאות מכירה ושיווק – הוצאות המכירה והשיווק כוללות בעיקרן הוצאות בקשר עם הפצת מוצרי החברה דרך רשתות פרסום מקוונות במגזר הפצת האפליקציות (ואינן כוללות הפצה דרך שותפים עסקיים). במהלך הרבעון הראשון לשנת 2019  ההוצאות כאמור ובקשר עם הפרסום דרך קמפיינים קיימים וחדשים הסתכמו לסך של כ- 2.4 מיליון דולר בהשוואה לכ- 2.4 וכ- 2.8 מיליון דולר ברבעון הרביעי לשנת 2018 וברבעון המקביל אשתקד, בהתאמה. יש לציין כי ההוצאות האמורות נזקפות לרווח וההפסד במועד התהוותן וההכנסות נרשמות לאורך זמן.

הרווח הנקי ברבעון הראשון של 2019 הסתכם בסך של כ- 4.4 מיליון דולר בהשוואה לרווח נקי של כ- 0.5 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2018 ורווח נקי של כ- 1.8 מיליון דולר ברבעון הרביעי של שנת 2018. הרווח הנקי ברבעון הראשון של 2019 הושפע מהכנסות מס של כ- 2 מיליון דולר כתוצאה מחתימה של החברה הבת ג’ניו על הסדר פשרה בעניין שומת מס הכנסה של ג’ניו עם רשויות המס ביחס לשנים 2015-2018. מנגד רשמה החברה הוצאות מיסים במהלך הרבעון בגובה של כ- 0.7 מיליון דולר, באופן שהכנסות המס נטו ברבעון עמדו על כ- 1.3 מיליון דולר. לאור זאת, שיעור הרווח הנקי ברבעון הראשון של שנת 2019 עמד על כ- 37.1%, בהשוואה לשיעור של כ- 12.3% ברבעון הרביעי של 2018 ובהשוואה לשיעור של כ- 3.9% ברבעון הראשון של 2018.

נכון ליום 31 במרץ 2019, יתרת המזומנים ושווי המזומנים לרבות מזומנים מוגבלים, עמדה על כ- 18.6 מיליון דולר ארה”ב, והיתרה נטו בניכוי אשראי מתאגיד בנקאי על כ- 14.5 מיליון דולר ארה”ב, גידול של כ- 1.8 מיליון דולר ארה”ב בהשוואה ליתרת המזומנים נטו בסך של כ- 12.7 מיליון דולר ארה”ב בתום הרבעון הרביעי לשנת 2018. הגידול ביתרת המזומנים נטו כאמור, הינו על אף תשלומים במהלך הרבעון הראשון לשנת 2019 בגין חלוקת הדיבידנד ברבעון בסך של 3.3 מיליון דולר. החברה ממשיכה לייצר תזרים מזומנים משמעותי חיובי מפעילות שוטפת. ביום 18 באפריל 2019, דירקטוריון החברה קיבל החלטה עקרונית לחלוקת דיבידנד בסך של כ- 18 מיליון דולר ארה”ב  לבעלי מניותיה (כ- 65 מיליון ש”ח המהווים תשואת דיבידנד של כ- 38% ביחס לשווי החברה ליום המסחר שקדם לדיווח זה וכ- 90 אגורות למניה), וזאת בכפוף למספר תנאים מתלים.

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת, ברבעון הראשון של שנת 2019, גדל בכ- 168% ובכ- 30.7% לסך של כ- 5.1 מיליון דולר לעומת תזרים מזומנים מפעילות שוטפת של כ- 1.9 ושל כ- 3.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד והרבעון הרביעי לשנת 2018. יתרת קופת המזומנים ושווה המזומנים לרבות מזומנים מוגבלים הסתכמה לכ- 17.8 מיליון דולר והיתרה נטו, בניכוי אשראי מתאגיד בנקאי עמדה על כ- 14.1 מיליון דולר. הקיטון ביתרה נטו זו בהשוואה ליתרה האמורה ליום ה- 31 במרץ 2019, נובע בין השאר מתשלום של כ- 1.4 מיליון דולר בגין סגירת הסכם שומות של חברת ג’ניו.

תגובות סגורות