חדשות היום

רדוור ממשיכה במגמת הצמיחה

ההכנסות ברבעון השלישי 2019 עלו בכ-7% ל-62.9 מיליון דולר ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019 עלו בכ-8% ל-184.7 מיליון דולר

הרווח הנקי (Non-GAAP) ברבעון צמח מכ-7.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד לכ-11.9 מיליון דולר, והרווח למניה גדל בכ-67% ביחס לרבעון המקביל אשתקד

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת של כ-49 מיליון דולר בדומה לתזרים מזומנים של כל שנת 2018

רועי זיסאפל, נשיא ומנכ”ל רדוור: “סיכמנו רבעון טוב נוסף לרדוור, עם המשך צמיחה בהכנסות לצד המשך גידול ברווחיות. מיצובנו בשוק חזק, והיצע הפתרונות שלנו עונה על הצרכים המשתנים של לקוחותינו. אנו משלבים יכולות גבוהות ביותר לאיתור מתקפות ובלימתן, יחד עם זריזות וגמישות בהטמעתן  בסביבות ענן פרטי, היברידי או ציבורי. אנו מצפים להמשך הצמיחה בפעילותנו”.

חברת רדוור (NASDAQ: RDWR), ספקית מובילה של אבטחת סייבר ושל פתרונות אספקת יישומים, דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי לשנת 2019.

הכנסותיה של רדוור ברבעון השלישי 2019 עלו בכ-7% לכ-62.9 מיליון דולר, בהשוואה  להכנסות של כ-58.8 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנת 2018.

ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019 עלו בכ-8% לכ-184.7 מיליון דולר, בהשוואה לכ-170.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה בשנת 2018.

ההכנסות באזור אירופה, המזרח התיכון ואפריקה (EMEA) ברבעון השלישי 2019 עלו בכ-10% לכ-19.4 מיליון דולר, בהשוואה להכנסות של כ-17.7 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנת 2018.

ההכנסות באזור בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019 עלו ב-4% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2018.

ההכנסות באזור אסיה פסיפיק ((APAC ברבעון השלישי 2019 עלו בכ-32% לכ-19.0 מיליון דולר, בהשוואה להכנסות של כ-14.4 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנת 2018.

ההכנסות באזור בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019 עלו בכ-23% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2018.

ההכנסות באזור אמריקה ברבעון השלישי 2019 הסתכמו בכ-24.5 מיליון דולר, בהשוואה להכנסות של כ-26.7 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנת 2018.

ההכנסות באזור בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019 עלו בכ-3% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2018.

הרווח הנקי (GAAP) ברבעון השלישי 2019 עלה לכ-7.1 מיליון דולר (או 0.15 דולר למניה בדילול מלא), בהשוואה לרווח נקי של כ-3.1 מיליון דולר (או 0.06 דולר למניה בדילול מלא) ברבעון המקביל בשנת 2018.

הרווח הנקי (Non-GAAP) ברבעון השלישי 2019 עלה לכ-11.9 מיליון דולר (או 0.25 דולר למניה בדילול מלא), בהשוואה לרווח נקי של כ-7.1 מיליון דולר (או 0.15 דולר למניה בדילול מלא) ברבעון המקביל בשנת 2018.

התוצאות על בסיס Non-GAAP מחושבות בניכוי השפעת תגמול מבוסס מניות, הפרשי שערי מטבע הנובעים מסעיפי המאזן ונכללים בהכנסות מימון, פחת על נכסים בלתי מוחשיים, עלויות רכישה, עלויות ליטיגציה, התאמה בגין רווח אחר, והשפעת המס הקשורה להפחתת התחייבות מס נדחה בגין נכסים לא מוחשיים ורווח אחר. שקלול מחודש של כל אחד מרכיבי ה-Non-GAAP של החברה לנתוני ה-GAAP שנאמדו, נכלל בסוף ההודעה לעיתונות של החברה (בשפה האנגלית).

נכון ל-30 בספטמבר 2019, ערך המזומנים, שווי מזומנים, הפיקדונות בבנקים לטווח קצר וארוך וניירות ערך סחירים של החברה הסתכם בכ-428.6 מיליון דולר, בהשוואה לכ-401.1 מיליון דולר נכון ל-31 בדצמבר 2018.

במהלך הרבעון השלישי לשנת 2019 רשמה החברה תזרים מזומנים שנבע מפעילות שוטפת בהיקף של כ-20.3 מיליון דולר. במהלך שניים עשר החודשים האחרונים רשמה החברה תזרים מזומנים שנבע מפעילות שוטפת בהיקף של כ-74.6 מיליון דולר.


בתמונה: רועי זיסאפל, נשיא ומנכ”ל רדוור

מערכת ניו-טק מגזינים גרופ

תגובות סגורות