יוניטרוניקס, בשליטת קרן פימי, מדווחת על תוצאות הרבעון השני והמחצית הראשונה של 2020:

גידול של 17% ברווח הנקי במחצית הראשונה של 2020, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד

צמיחה של 59% בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת לכ-14.2 מיליון ש”ח, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד

חברת יוניטרוניקס, מובילה עולמית בשוק מוצרי האוטומציה, הנמצאת בשליטת קרן פימי, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני ולמחצית הראשונה של 2020. התוצאות משקפות את תגובתה המהירה של החברה לשינויים בשווקים בהם היא פועלת ולזיהוי ומימוש הזדמנויות עסקיות, במקביל לצמצום עלויות והשפעתן על הרווחיות של החברה.

עמית הררי, מנכ”ל יוניטרוניקס:

“יוניטרוניקס זיהתה במהירות, כבר למן פרוץ מגיפת הקורונה, את ההשפעות וההשלכות הפוטנציאליות של התפשטות הנגיף על שווקי היעד המרכזים שלה. בתקופה זו החברה התמקדה בזיהוי הזדמנויות ומתן פתרונות אוטומציה בענפים שהביקושים אליהם גברו כתוצאה ממשבר וירוס הקורונה. במקביל, פעלנו באופן מיידי לצמצום עלויות וביצוע התאמה קפדנית של רמת ההוצאות לפגיעה האפשרית בשורת המכירות.

תוצאות הרבעון השני משקפות את הצלחת מאמצי החברה בפעולות אשר נקטנו, שהובילו לשמירה על הרווחיות ברבעון השני וגידול ברווח הנקי במחצית הראשונה של 2020, תוך שמירה על איתנות פיננסית וצמיחה של 59% בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת.”

“הגם שקיימת עדיין ירידה בביקושים בהשפעת המשבר העולמי, החברה דבקה באסטרטגיה העסקית ארוכת הטווח וצופה כי שוק האוטומציה ישוב לצמוח בקצבים שאפיינו אותו בשנים האחרונות כחלק מחזרת התעשיות השונות לפעילות סדירה. אני בטוח כי ההשקעות שביצענו בשנתיים האחרונות במו”פ מיצבו את החברה בעמדת הובלה טכנולוגית ומייצרים גם היום עניין גובר בקו המוצרים המתקדם שלנו, וכי עם התמתנות משבר הקורונה נמשיך להגדיל את נתח השוק של החברה בארה”ב ובמדינות היעד האחרות”.

ההכנסות של יוניטרוניקס ברבעון השני של 2020 הסתכמו לסך של כ-28.7 מיליון ש”ח, לעומת הכנסות בסך של כ-36.6 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה של 2020 הסתכמו הכנסות החברה בכ-62.0 מיליון ש”ח בהשוואה להכנסות בסך של כ-69.6 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה בהכנסות מקורה בירידה בביקושים ובמכירות של מוצרי החברה בעקבות השפעה גלובאלית של וירוס הקורונה.

הרווחיות הגולמית ברבעון השני עלתה ל-כ43.6% מסך הכנסות החברה, בהשוואה לרווחיות גולמית של כ-42.4% מסך הכנסות החברה ברבעון המקביל. השיפור ברווחיות הגולמית מיוחס לפעולות לצמצום בעלויות בהן נקטה החברה.

הרווח התפעולי ברבעון השני הסתכם לסך של כ-3.7 מיליון ש”ח, בהשוואה לכ-4.6 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה של 2020 הסתכם הרווח התפעולי בכ-7.3 מיליון ש”ח בהשוואה לכ-8.2 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד. החברה ביצעה ברבעון השני הפחתה בהוצאות התפעוליות על מנת למתן את השפעות וירוס הקורונה על תוצאות הפעילות.

הרווח הנקי מפעילות נמשכת ברבעון השני של 2020 הסתכם לסך של כ-2.5 מיליון ש”ח בהשוואה לרווח נקי בסך כ-3.7 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה של 2020 גדל הרווח הנקי מפעילות נמשכת בכ-17% לכ-8.3 מיליון ש”ח בהשוואה לכ-7.1 מיליון ש”ח (בנטרול הפסד של 5.5 מיליון ש”ח מפעילות מופסקת בתחום הפתרונות האוטומטיים) בתקופה המקבילה אשתקד.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני של 2020 הסתכם בכ-4.9 מיליון ש”ח בהשוואה לכ-3.5 מיליון ש”ח ברבעון השני של 2019. במחצית השנייה של 2020 גדל התזרים לסך של כ-14.2 מיליון ש”ח, גידול של כ-59% בהשוואה לכ-8.9 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד.

החברה חשופה להשפעות ולסיכונים מאקרו כלכליים מקומיים וגלובאליים הקשורים להתפרצות וירוס הקורונה. אי מיגור וירוס הקורונה, והמשך או החרפת הצעדים הננקטים על ידי רשויות ומדינות, הן בישראל והן בחו”ל, אשר יש להם השפעה בעיקר על מרכזי הפעילות של החברה בארצות הברית ובאירופה שההכנסות מהן מהותיות, כמו גם על מרכז הייצור בישראל ו/או על אספקת חומרי גלם מהמזרח הרחוק ועל שרשרת האספקה והלוגיסטיקה, עלול לפגוע בפעילותה העסקית של החברה. מידת ההשפעה תלויה במידה ובהיקף של התממשות סיכונים אלה ואחרים.

 


מערכת ניו-טק מגזין גרופ

תגובות סגורות