Latest News

לוקהיד מרטין נבחרה על ידי NASA לבניית מטוס ה-X-Plane העל-קולי המסחרי השקט

NASA בחרה בלוקהיד מרטין, באמצעות מחלקת הפיתוח Skunk Works®, לחוזה פיתוח, בנייה וניסויי טיסה למטוס ה-X-Plane העל-קולי השקט, שנועד לביצוע טיסות מסחריות. כחלק מהחוזה, תפתח ותבנה לוקהיד מרטין מטוס ניסוי בגודל מלא, X-Plane, שיהווה תכנון מקדים תחת המאמץ של NASA לטכנולוגיה על-קולית שקטה (QueSST). בכך, תסייע ל-NASA לקבוע תקנים וסטנדרטים למגבלות רעש בטיסות מסחריות על-קוליות אשר מוגבלות כיום מבחינה רגולטורית בעוצמות הרעש לכלי טיס בטיסות מעל היבשה ברחבי העולם.

מעבדות Skunk Works של לוקהיד מרטין ו-NASA פועלות בעשור האחרון לפיתוח הדור הבא של טיסות מסחריות על-קוליות. NASA העניקה ללוקהיד מרטין חוזה בפברואר 2016 לתכנון מקדים לפיתוח ובניית מדמה ה-X-Plane לניסויי טיסה.

המטוס ייבנה במתקני ה-Skunk Works של לוקהיד מרטין בפאלמדייל, קליפורניה, ומתוכנן לבצע את טיסתו הראשונה בשנת 2021.

“אנו גאים להמשיך את המסורת הארוכה שלנו בשיתוף פעולה עם NASA לאפשר את הדור הבא של תחבורה על-קולית מסחרית”, ציין פיטר לוסיפידיס, מנהל תוכנית הטיסה העל-קולית השקטה בלוקהיד מרטין. “אנחנו מצפים ליישם את עקרונות הטיסה השקטה בתהליכי הפיתוח, הבנייה וניסויי הטיסה של ה-X-Plane, ולספק ל-NASA מטוס ניסוי שעל בסיסו יתאפשר בעתיד לפתח מטוסים על-קוליים מסחריים שקטים לטיסות ברחבי העולם”.

תגובות סגורות