חדשות היום

סומוטו מחפשת רכישות ושוקלת פיצול לשתי חברות ציבוריות

המשבר מאפשר לסומוטו לנצל הזדמנויות למיזוג ורכישה: לחברה קופת מזומנים של כ- 29.5 מיליון דולר

סומוטו ממשיכה בפעילות בתחומי הוידיאו והאודיו החברה בוחנת את האפשרות לפיצול החברה לשתי חברות ציבוריות

סומוטו, חברה בעלת פעילות גלובלית, המתמחה בשיווק ופרסום באינטרנט, בוידאו ובמובייל מודיעה כי הושלמה עסקת המכירה של מגזר הפצת האפליקציות לצביקה בארינבוים.

תמורת המכירה קיבלה סומוטו תשלום של 10 מיליון דולר במזומן עם צפי לתמורה מקסימלית, מבוססת תוצאות, של עד 24 מיליון דולר נוספים. סומוטו ממשיכה להחזיק בפעילות בתחומי הוידיאו והאודיו והיא פועלת באמצעות 10 עובדים.

החברה רואה בפעילותה בתחום האודיו וה- Voice בו היא שותפה טכנולוגית של אמזון, מנוע צמיחה עתידי על רקע צריכה הולכת וגוברת של תוכן בפורמט זה והחברה פועלת לצירוף שותפים אסטרטגיים, פיננסיים ועסקיים לתחום זה.

לאור השלמת העסקה, להערכת הנהלת החברה, בקופת סומוטו כ- 29.5 מיליון דולר, כך שבהתאם למדיניות הדיבידנד יחולק דיבידנד בהיקף של כ- 3 מיליון דולר, המשקף תשואת דיבידנד של כ- 11.75%. הנהלת החברה ערוכה היטב לניצול הזדמנויות לרכישת חברות ופעילויות חדשות בהיקף של עשרות מיליוני ש”ח. דירקטוריון החברה ידון ויחליט על חלוקות דיבידנד נוספות בהתאם להיקפי רכישת הפעילויות והחברות החדשות.

הנהלת החברה סבורה כי פרוץ המשבר מנגיף הקורונה, המסתמן כבעל השלכות שליליות – פיננסיות וריאליות – עבור מגוון רחב של עסקים וחברות, מאפשר לה לנצל הזדמנויות לרכישה או מיזוג של פעילויות או חברות (ציבוריות או פרטיות) תזרימיות הזקוקות למזומן, במחירים נוחים, זאת בין השאר על רקע קופת המזומנים הגדולה של החברה.

דירקטוריון החברה הנחה את ההנהלה לפעול למיזוג משמעותי, ללא הגבלה לתחום הקנאביס או האוטומוטיב כפי שהודיעה החברה בעבר והחברה בוחנת ותבחן חברות מטרה בתחומים שונים.

בנוסף הנהלת החברה בוחנת פיצול סומוטו לשתי חברות ציבוריות, האחת תשאר עם קופת המזומנים הגדולה והיא זו שתפעל למיזוג פעילות משמעותית והשניה שתמשיך להחזיק בפעילויות הוידיאו והאודיו ותהא זכאית לתזרים העתידי מהשותפות ברווחי פעילות מגזר האפליקציות שנמכר.

הערכות וכוונות החברה המובאות בדיווח זה לעיל, ובפרט באשר ל: (1) קבלת תמורה מבוססת תוצאות בהיקף דלעיל ; (2) פעילות תחום האודיו תהווה מנוע צמיחה עתידי ; (3) כוונת החברה לרכישה או מיזוג של פעילויות או חברות ; (4) סברת החברה בדבר פרוץ המשבר מנגיף הקורונה ; (5) חלוקות דיבידנד נוספות ; (6) פיצול סומוטו לשתי חברות ציבוריות (7) והערכות החברה ביחס ליתרת המזומנים למועד דיווח זה, הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשכל-1986 בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ו/או אינו בשליטתה של החברה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים, אשר אינם בשליטת החברה ו/או התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף 47 לפרק אלדוח התקופתי לשנת 2018 אשר פורסם ביום 18 במרץ, 2019 (מסאסמכתא: 2018-01-026080) ובדוח הדירקטוריון אשר פורסם במסגרת הדוח לרבעון השלישי לשנת 2019 מיום 26 בנובמבר, 2019 (מסאסמכתא 2019-01-115258)


תמונת כותרת: שוקי אברמוביץ יור סומוטו

מערכת ניו-טק מגזינים גרופ

תגובות סגורות