חדשות היום

התעשייה האווירית- תוצאות תשעת החודשים הראשונים של 2020- הרווח בתקופה עלה על רווחי 2019 כולה, מכירות מעל 3 מיליארד דולר ושיפור ברווח הגולמי, התפעולי וב-EBITDA

הדוחות הכספיים של התעשייה האווירית – תשעת החודשים הראשונים של שנת 2020  

  • הרווח הנקי הגבוה ביותר בתשעת החודשים הראשונים בתולדות התעשייה האווירית – גידול של כ-37% לעומת אשתקד, ל-112 מיליון דולר
  • המכירות הגבוהות ביותר בתשעת החודשים הראשונים בתולדות החברה– לראשונה, מעל 3 מיליארד דולר
  • שיא ברווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים, גידול ברווח התפעולי וב-EBITDA
  • הצמיחה בחטיבות הצבאיות קיזזה את השפעת הקורונה על פעילות חטיבת תעופה 
  • מכירות: עלייה של 2.3% בהיקף המכירות לכ-3,084 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2020, בהשוואה לכ-3,016 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד – המכירות הגבוהות ביותר בתשעת החודשים הראשונים של השנה בתולדות החברה. מכירות החברה ברבעון השלישי של 2020 הסתכמו בכ-1,006 מיליון דולר בהשוואה לכ-1,030 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ-2.3%.

גידול של כ-15% במכירות של החטיבות הצבאיות(*) בתשעת החודשים הראשונים של 2020 לכ-2,571 מיליון דולר בהשוואה לכ-2,234 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ירידה במכירות של חטיבת תעופה(*) בתשעת החודשים הראשונים של 2020, לאור המשבר העולמי בשוק התעופה, לסך של כ-877 מיליון דולר, בהשוואה לכ-1,083 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

  • רווח נקי: עלייה של כ-37% ברווח הנקי לכ-112 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2020 בהשוואה לכ-82 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקדהרווח הנקי הגבוה ביותר בתשעת החודשים הראשונים בתולדות החברה הגבוה מהרווח הנקי בשנת 2019 כולה – כ-90 מיליון דולר. הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2020 עמד על כ-30 מיליון דולר בהשוואה לכ-32 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

עלייה של כ-20% ברווח הנקי של החטיבות הצבאיות(*) בתשעת החודשים הראשונים של 2020 לכ-200 מיליון דולר, בהשוואה לכ-166 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד הנקי של חטיבת תעופה(*) בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 הסתכם בכ-36 מיליון דולר, בהשוואה להפסד של כ-7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

  • EBITDA: צמיחה של 17.8% ב-EBITDA בתשעת החודשים הראשונים של 2020 לכ-311 מיליון דולר בהשוואה לכ-264 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, הEBITDA ברבעון השלישי של 2020 הסתכם בכ-88 מיליון דולר בהשוואה לכ-99 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
  • רווח גולמי: גידול של כ-9% ברווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים של 2020 לכ-465 מיליון דולר (כ-15% מהמכירות) לעומת כ-427 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד (כ-14% מהמכירות). הרווח הגולמי ברבעון השלישי של 2020 הסתכם בכ-132 מיליון דולר (כ-13% מהמכירות) לעומת כ-160 מיליון דולר (כ-16% מהמכירות), ברבעון המקביל אשתקד.

גידול של כ-15% ברווח הגולמי של החטיבות הצבאיות(*) שהסתכם בתשעת החודשים הראשונים של 2020 בכ-434 מיליון דולר בהשוואה לכ-379 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי של חטיבת תעופה(*) בתשעת החודשים הראשונים של 2020 הסתכם בכ-42 מיליון דולר, בהשוואה לכ-63 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

  • רווח תפעולי: צמיחה של כ-48% ברווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של 2020 לכ-163 מיליון דולר ברבעון הנוכחי (כ-5.3% מהמכירות) בהשוואה לרווח תפעולי של כ-110 מיליון דולר (כ-3.6% מהמכירות) בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי ברבעון השלישי של 2020 הסתכם בכ-36 מיליון דולר (כ-3.6% מהמכירות) בהשוואה לרווח תפעולי של כ-42 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (כ-4.1% מהמכירות).

גידול של כ-26% ברווח התפעולי של החטיבות הצבאיות(*) בתשעת החודשים הראשונים של 2020 לכ-230 מיליון דולר בהשוואה לכ-183 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד התפעולי של חטיבת תעופה(*) בתשעת החודשים הראשונים של 2020 הסתכם בכ-18 מיליון דולר בהשוואה לרווח תפעולי בסך של כ-10 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

  • צבר ההזמנות של החברה עומד על סך של 12.7 מיליארד דולר המייצגים כ-3.2 שנות פעילות. יתרות המזומנים והאמצעים הנזילים של החברה מסתכמים בכ-1 מיליארד דולר. זאת, לצד תזרים מזומנים שלילי בסך של כ-188 מיליון דולר מפעילות שוטפת הנובע ברובו מעיכוב בתשלום של לקוח מרכזי, שאין בו כדי להוות סיכון לעמוד בהתחייבויותיה העתידיות של החברה.

יו”ר דירקטוריון התעשייה האווירית, הראל לוקר: “זהו הרבעון השביעי ברציפות שהחברה מציגה תוצאות שיא בפעילותה העסקית וזאת על אף משבר הקורונה. הגידול במכירות והשיפור ברווחיות וביתר התוצאות הכספיות, הוא תוצאה של מימוש קפדני בידי ההנהלה והעובדים של אסטרטגיית החברה בשלוש השנים האחרונות ועמידה ביעדי התכנית העסקית שלה. מגפת הקורונה משפיעה כיום בעיקר על תחום התעופה בחברה, אך התעשייה האווירית היא חברה עם טכנולוגיה ומוצרים מגוונים, הפועלת בכמאה מדינות בעולם. גיוון מוצרי וגיאוגרפי זה מאפשר לנו להתמודד עם אתגרי הקורונה, ומציב את החברה בעמדה מצוינת להתמודדות עתידית עם המשבר העולמי ולהמשך הצלחה עסקית ועשייה לטובת ביטחון מדינת ישראל וכלכלתה”.

התעשייה האווירית לישראל בע”מ, הפועלת בשוק הביטחוני ובשוק התעופה, פרסמה היום את דוחותיה הכספיים המאוחדים לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 ולרבעון שהסתיים ב-30 בספטמבר 2020:

מכירות החברה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 צמחו והסתכמו בכ-3,084 מיליון דולר בהשוואה לכ-3,016 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-68 מיליון דולר. הגידול במכירות נובע בעיקרו מגידול במכירות חטיבות מערכות טילים וחלל וחטיבת אלתא.

נתח המכירות של החטיבות הצבאיות(*) בתשעת החודשים הראשונים של 2020 עלה בכ-15% לכ-2,571 מיליון דולר בהשוואה לכ-2,234 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 337 מיליון דולר. נתח המכירות של חטיבת תעופה(*) בתשעת החודשים הראשונים של 2020 ירד בכ-19% לסך של כ-877 מיליון דולר בהשוואה לכ-1,083 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד – ירידה של 206 מיליון דולר לאור המשבר העולמי בשוק התעופה.

מכירות החברה ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמו בכ-1,006 מיליון דולר בהשוואה לכ-1,030 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

נתח המכירות של החטיבות הצבאיות(*) ברבעון השלישי של שנת 2020 עלה לסך של כ-865 מיליון דולר בהשוואה לכ-786 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד, גידול של 79 מיליון דולר. נתח המכירות של חטיבת תעופה(*) ברבעון השלישי של שנת 2020 ירד בכ-27% לכ-265 מיליון דולר בהשוואה לכ-362 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד – ירידה של 97 מיליון דולר.

הקיטון במכירות ברבעון השלישי נובע בעיקר מקיטון במכירות בחטיבת תעופה ובחטיבת כלי טייס צבאיים, שקוזז בחלקו על ידי גידול במכירות של חטיבת מערכות טילים וחלל ושל חטיבת אלתא.

נתח המכירות לייצוא בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 עמד על 71% והסתכם בכ-2,203 מיליון דולר (כ-881 מיליון דולר, המהווים 29% מהמכירות, בוצעו בישראל), בהשוואה ל-74% בתקופה המקבילה אשתקד, כ-2,227 מיליון דולר (כ-789 מיליון דולר, המהווים 26% מהמכירות בוצעו בישראל). נתח המכירות לייצוא ברבעון השלישי של שנת 2020 עמד על 70% והסתכם בכ-706 מיליון דולר (כ-300 מיליון דולר, המהווים 30%, נמכרו בישראל). זאת בהשוואה ל-73% נתח מכירות לייצוא ברבעון המקביל אשתקד, בהיקף של כ-747 מיליון דולר (כ-283 מיליון דולר, המהווים 27% נמכרו בישראל).

הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 הסתכם בכ-465 מיליון דולר (כ-15% מהמכירות) בהשוואה לכ-427 מיליון דולר (כ-14% מהמכירות), בתקופה המקבילה אשתקד – גידול של 38 מיליון דולר. הגידול ברווח הגולמי נובע מגידול במכירות בחטיבת מערכות, טילים וחלל ובחטיבת אלתא, ומגידול ברווחיות של חטיבת כלי טיס צבאיים. הרווח הגולמי ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם בכ-132 מיליון דולר (כ-13% מהמכירות) בהשוואה לכ-160 מיליון דולר (כ-16% מהמכירות), ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח הגולמי ברבעון השלישי נובע ברובו מירידה במכירות וברווחיות חטיבת תעופה.

הרווח הגולמי של החטיבות הצבאיות(*) בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 עלה בכ-15% לכ-434 מיליון דולר בהשוואה לכ-379 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד – גידול של כ-55 מיליון דולר. הרווח הגולמי של חטיבת תעופה(*) בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 ירד לכ-42 מיליון דולר בהשוואה לכ-63 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי של החטיבות הצבאיות(*) ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם בכ-142 מיליון דולר, בהשוואה לכ-140 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד. ההפסד הגולמי של חטיבת תעופה(*) ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם בכ-4 מיליון דולר בהשוואה לרווח גולמי של כ-22 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.

הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 הסתכם ב-163 מיליון דולר (כ-5.3% מהמכירות) בהשוואה לרווח תפעולי של כ-110 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד (כ-3.6% מהמכירות) – גידול של 53 מיליון דולר. הרווח התפעולי ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם בכ-36 מיליון דולר (כ-3.6% מהמכירות) בהשוואה לרווח תפעולי של כ-42 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (כ-4.1% מהמכירות).

הרווח התפעולי של החטיבות הצבאיות(*) בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 עלה ב-26% לכ-230 מיליון דולר בהשוואה לכ-183 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 47 מיליון דולר. ההפסד התפעולי של חטיבת תעופה(*) בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 הסתכם בכ-18 מיליון דולר בהשוואה לרווח של כ-10 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי של החטיבות הצבאיות(*) ברבעון השלישי של שנת 2020 עלה בכ-4% לכ-73 מיליון דולר, בהשוואה לכ-70 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד -גידול של 3 מיליון דולר. ההפסד התפעולי של חטיבת תעופה(*) ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם בכ-22 מיליון דולר, בהשוואה לרווח של כ-2 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 עלה ב-37% לכ-112 מיליון דולר (כ-3.6% מהמכירות) בהשוואה לרווח נקי של כ-82 מיליון דולר (כ-2.7% מהמכירות) בתקופה המקבילה אשתקד – גידול של כ-30 מיליון דולר. הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם בכ-30 מיליון דולר (כ-3% מהמכירות), לעומת רווח נקי של כ-32 מיליון דולר (כ-3.1% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי של החטיבות הצבאיות(*) בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 עלה בכ-20% לכ-200 מיליון דולר בהשוואה לכ-166 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 34 מיליון דולר. ההפסד הנקי של חטיבת תעופה(*) בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 הסתכם בכ-36 מיליון דולר לעומת הפסד של כ-7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי של החטיבות הצבאיות(*) ברבעון השלישי של שנת 2020 עלה ב-8% לכ-70 מיליון דולר בהשוואה לכ-65 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד. ההפסד הנקי של חטיבת תעופה(*) ברבעון השלישי של שנת 2020 עמד על כ-28 מיליון דולר לעומת רווח בסכום זניח ברבעון המקביל אשתקד.

ה-EBITDA בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 צמח ב-17.8% והסתכם בכ-311 מיליון דולר (כ-10.1% מהמכירות) בהשוואה לכ-264 מיליון דולר (כ-8.8% מהמכירות), בתקופה המקבילה אשתקד. ה-EBITDA ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם בכ-88 מיליון דולר (כ-8.7% מהמכירות) בהשוואה לכ-99 מיליון דולר (כ-9.6% מהמכירות), ברבעון המקביל אשתקד.

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 רשמה החברה הוצאות מימון, נטו של כ-14 מיליון דולר, בהשוואה להוצאות מימון, נטו של כ-3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי של שנת 2020 רשמה החברה הוצאות מימון, נטו בסך כ-1 מיליון דולר, לעומת הוצאות מימון, נטו של כ-7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות המחקר והפיתוח העצמי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 הסתכמו בכ-117 מיליון דולר, לעומת כ-116 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד (המהווים כ-3.8% וכ-3.8% מהמכירות, בהתאמה). הוצאות המחקר והפיתוח העצמי ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמו בכ-46 מיליון דולר, לעומת כ-45 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (המהווים כ-4.6% וכ-4.4% מהמכירות, בהתאמה).

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 רשמה החברה הוצאות מיסים נטו של כ-38 מיליון דולר בהשוואה להוצאות מיסים של כ-28 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ברבעון השלישי של שנת 2020 רשמה החברה הוצאות מיסים נטו של כ-7 מיליון דולר בהשוואה להוצאות מיסים של כ-5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהוצאות המס נובעת ברובה מעלייה ברווחיות החברה לצורכי מס. החברה ממוסה במס חברות רגיל בשיעור 23% ואינה זוכה להטבות החוק לעידוד השקעות הון בשל היותה חברה בבעלות ממשלתית מלאה. מכירת חלק מהחברה, ולו מזערי בלבד, לגורם שאינו ממשלתי, תקנה לחברה תשלום מס מופחת בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון.

צבר ההזמנות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 הסתכם בכ-12.7 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-13.4 מיליארד דולר בסוף שנת 2019. 79% מהצבר מיועד למכירה ללקוחות בחו”ל בפיזור גיאוגרפי רחב. הצבר מורכב ממגוון רחב של פרויקטים ומבטיח 3.2 שנות פעילות בהיקף המכירות הנוכחי.

תזרים המזומנים מהפעילות השוטפת בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 היה שלילי ועמד על כ-188 מיליון דולר לעומת תזרים שלילי מפעילות שוטפת של כ-263 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד. תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השלישי של שנת 2020 היה שלילי והסתכם בכ-125 מיליון דולר, בהשוואה לתזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת של כ-245 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.


 

מערכת ניו-טק מגזינים גרופ

תגובות סגורות