מזור רובוטיקה מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2013

קיסריה, ישראל- 25 בפברואר 2014 – מזור רובוטיקה, המשווקת ומוכרת את המערכת הרובוטית רנסאנס (Renaissance) לניווט בניתוחי עמוד שדרה ומוצרים משלימים נוספים, מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנה שהסתיימה ב- 31 בדצמבר 2013.

  • הכנסות של 5.7 מיליון דולר ברבעון; ההכנסות בשנת 2013 הסתכמו ב-20 מיליון דולר – גידול של 111% ו- 64%, בהתאמה, בהשוואה לעומת שנת 2012
  •  הרווח הגולמי גדל ל-78.5% ברבעון הרביעי ו-78.6% לשנת 2013
  • החברה סיימה את הרבעון הרביעי עם צבר התקנות של 34 מערכות Renaissance בארה”ב ו-63 מערכות ברחבי העולם
  • החברה תקיים שיחת ועידה היום (25 בפברואר) בשעה 15:30 שעון ישראל

 

התייחסות הנהלת החברה לתוצאות

“הביצועים הטובים שלנו והצמיחה בהכנסות ברבעון הרביעי חתמו שנה מוצלחת מאד של מזור רובוטיקה. ההכנסות ברבעון הרביעי צמחו ביותר מפי 2 והובילו לצמיחה שנתית של 64% לעומת השנה הקודמת – המשקפת את מגמת האימוץ ההולכת וגוברת של מערכות Renaissance בעולם”, אמר אורי הדומי, מנכ”ל מזור רובוטיקה. “במהלך שנת 2013 מכרנו 23 מערכות ברחבי העולם, והגדלנו מספר המערכות המותקנות הכולל ל-63 מערכות – מהן 34 בארה”ב. בכוונתנו לנצל מגמה זו לטובת המשך הצמיחה ב-2014 באמצעות השקעה בהרחבת מערך המכירות שלנו, הגדלת פעילויות השיווק שלנו, יוזמות מו”פ והמשך הוכחת ההצלחות הקליניות”.

“אנו סמוכים ובטוחים כי השקעות אסטרטגיות אלה יסייעו לנו בחיזוק מעמדנו כמובילי שוק, לצד המשך אספקת הסטנדרט הטיפולי ברמה הגבוהה ביותר, למטופלים, למנתחים ולבתי חולים בשימוש במערכות הרובוטיות לניתוחי עמוד שידרה”.

תוצאות כספיות לרבעון הרביעי של 2013 על בסיס  IFRS (“GAAP“)

הכנסותיה של מזור ברבעון הרביעי אשר הסתיים ב-31 בדצמבר, 2013 הסתכמו ב-5.7 מיליון דולר, בהשוואה ל-2.7 מיליון דולר ברבעון הרביעי של שנת 2012. הכנסות החברה בשוק האמריקאי צמחו ל-4.2 מיליון דולר, לעומת 1.4 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2012. הגידול בהכנסות נבע בעיקר ממכירת ארבע מערכות Renaissance, בהשוואה למכירת מערכת אחת ברבעון המקביל ב-2012. הכנסות החברה מחוץ לשוק האמריקאי הסתכמו ב-1.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-1.3 מיליון דולר ברבעון הרביעי של שנת 2012, וזאת כתוצאה ממכירת שלוש מערכות Renaissance ברבעון הרביעי לעומת מכירת שתי מערכות ברבעון המקביל ב-2012. הכנסות החברה ממכירת מוצרים מתכלים ושירותים הסתכמו ב-1.9 מיליון דולר ברבעון הרביעי של שנת 2013, בהשוואה ל-1.1 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2012.

שיעור הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של שנת 2013 היה 78% מסך הכנסות החברה בהשוואה ל-73% ברבעון המקביל אשתקד. זאת, בשל היקף מכירות גבוה יותר במהלך הרבעון הרביעי של 2013.

ההוצאות התפעוליות ברבעון הרביעי של שנת 2013 הסתכמו ב-6.6 מיליון דולר, בהשוואה ל-3.7 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2012, ומשקפים את השקעת החברה בפיתוח מערכי המכירות והשיווק. ההפסד התפעולי ברבעון הרביעי של שנת 2013 הסתכם ב-2.1 מיליון דולר, לעומת הפסד תפעולי של 1.8 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2012. ההפסד הנקי ברבעון הרביעי של 2013 הסתכם ב-2 מיליון דולר , או 5 סנט למניה, בהשוואה להפסד נקי של 4.5 מיליון דולר, או 15 סנט למניה ברבעון הרביעי של שנת 2012.

 

תזרים המזומנים ששימש לפעילות שוטפת הסתכם ברבעון הרביעי של שנת 2013 ב-1.3 מיליון דולר, בהשוואה למזומנים שנבעו מפעילות שוטפת בהיקף של כ-0.4 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2012. נכון ליום ה-31 בדצמבר 2013 היו בידי החברה מזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות זמן קצר בהיקף של 65 מיליון דולר, המשקפים גיוס של 43.6 מיליון דולר באמצעות תעודות פיקדון (ADS) ברבעון הרביעי של 2013.

 

תוצאות כספיות לרבעון הרביעי של 2013 על בסיס Non-GAAP

הטבלאות בהמשך כוללות התאמה בין תוצאות על בסיס GAAP עם התוצאות על בסיס Non-GAAP. ההתאמה נובעת בעיקר מהוצאות שלא במזומן בסכום של 0.4 מיליון דולר, בגין הוצאות תשלום מבוסס מניות והפחתת נכסים בלתי מוחשיים ברבעון הרביעי של 2013. על בסיס non-GAAP, הסתכם ההפסד הנקי ברבעון הרביעי של 2013 ב-1.6 מיליון דולר, או 4 סנט למניה, לעומת הפסד נקי של 1.4 דולר או 5 סנט למניה ברבעון הרביעי של שנת 2012.

תוצאות כספיות לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר, 2013 על בסיס  IFRS (“GAAP“)

הכנסותיה של מזור לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר, 2013, הסתכמו ב-20 מיליון דולר, גידול של 64% בהשוואה ל-12.2 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2012. הגידול בהכנסות נבע בעיקר מהגידול במכירות מערכת Renaissance, הן בשוק האמריקאי והן ברחבי העולם. במהלך שנת 2013 מכרה החברה 23 מערכות Renaissance וביצעה שדרוג של מערכת אחת קיימת, בהשוואה למכירה של 15 מערכות בשנת 2012. שיעור הרווח הגולמי בשנת 2013 היה 79% מההכנסות לעומת 76% בשנת 2012. ההפסד הנקי בשנת 2013 הסתכם ב-20.5 מיליון דולר, או 57 סנט למניה, לעומת 7.1 מיליון דולר, או 29 סנט למניה בשנת 2012.

תוצאות כספיות לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר על בסיס Non-GAAP

 

על בסיס Non-GAAP, הסתכם ההפסד הנקי בשנת 2013 ב-5.7 מיליון דולר, או 16 סנט למניה, לעומת הפסד נקי של 3.4 מיליון דולר, או 14 סנט למניה בשנת 2012.

 

תגובות סגורות